ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

 

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

 

คูเมืองพิษณุโลก

คูเมืองพิษณุโลก

 

สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ

สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ

 

พิพิธภัณฑ์ชาวแพ

พิพิธภัณฑ์ชาวแพ

 

Attractions แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวในตัวจังหวัด

8.ศาลสมเด็จพระนเรศวร

ศาลสมเด็จพระนเรศวรตั้งอยู่บนฝั่งตรงข้ามของตัวเมืองใน บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมภายในประดิษฐาน พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพกรุงศรีอยุธยา บริเวณที่ตั้งศาลนี้แต่เดิมคือ บริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพที่นี่เมื่อปี พ.ศ.๒๐๙๘ ศาลปัจจุบันนี้สร้างเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔

9.พระราชวังจันทน์

พระราชวังจันทน์เป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรฐตั้ง อยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมปัจจุบันทางรัฐบาล ได้ทำการขุดโบราณสถานแห่งนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวในอนาคต ต่อไป

10.กำแพงเมืองและคูเมือง

สันนิษฐานว่าสร้างในรูปแบบเดียวกับของสุโขทัยโดย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเพื่อป้องกันกองทัพล้านนา กำแพงเมืองแห่งนี้ถูกใช้ในสงครามหลายครั้งจนกระทั่งสมัย รัชกาลที่๑ทรงสั่งให้ทำลายเพื่อไม่ให้เป็นที่ซ่องสุมกำลังของ กองทัพพม่า ปัจจุบันมีกำแพงเมืองที่ยังคงอยู่ในบริเวณวัดน้อย และ สถานีตำรวจพิษณุโลกสำหรับคูเมืองนั้นยังมีอยู่ในบริเวณ ถนนพระร่วง โดยขนานไปกับแนวถนน

11.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณะเขตต์

ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงหล่อพระบูรณะไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง เป็ฯที่เก็บรวบรวมศิลปะพื้นบ้าน ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ๆ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช่ในครัวเรือน เครื่องมือดักสัตว์ต่างๆ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑

12.หอศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายในจัดแสดงผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้น ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น นายชวน หลีกภัย (อดีตนายกรัฐมนตรี) อ.สวัสดิ์ ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) อ.พูน เกษจำรัส (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) อ.ประยูร อุลุชาฎะ (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) ประเทือง เอมเจริญม ชวลิต เสริมปรุงสุข เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ "วิถีชุมชนภาคเหนือตอนล่าง" จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือทำมาหากิน ใบลาน เป็นต้น และยังเป็นแหล่งรวมข้อมูล "โครงการท้องถิ่นศึกษาตอนล่าง" อีกด้วย
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. โทรศัพท์ (055) 230720 โทรสาร (055) 261080 หรือทาง

Email : Homer97@hotmail.com

13.สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติและพิพิธภัณฑ์ชาวแพ

สวนชมน่านเฉลิมน่านนี้สร้างโดยเทศบาลนครพิษณุโลก ใน พ.ศ.2545 เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองอยู่ริมแม่น้ำน่านทางด้านฝั่งตะวันออก โดยมีการจัดสวนดอกไม้และพรรณไม้ต่างอย่างสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี และมีพิพิธภัณฑ์ชาวแพซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแพริมแม่น้ำน่านในอดีต ภายในมีการจัดแสดงบ้านเรือนแพและจำลองห้องภายในบ้านเรือนแพให้ชม ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

Outskirt Attractions >>

Previous page <<

Back to top

 • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่พิษณุโลก
 • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่ตัวเมือง พิษณุโลก
 • พิษณุโลกมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 • มีวัดเป็นจำนวนมากในพิษณุโลก
 • วัดที่สำคัญที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่
 • พระพุทธชินราชเป็นพระ พุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด ในประเทศไทย เป็นองค์พระประธานของ วัดใหญ่
 • งานวัดใหญ่จัดจึ้นใน เดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีร้านค้าขายของมากมาย และมีสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่าง
 • งานนเรศวรและงานกาชาด จัดขึ้นทุกปีในปลายเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ มีร้าค้ามากมายและมีเกมส์ ให้เล่นมากมายด้วย
 • นักท่องเที่ยวที่มาพิษณุโลกแล้วยัง ไม่ได้ไปวัดใหญ่ยังถือว่ามาไม่ถึง พิษณุโลก
 • พระเหลือ ในวัดใหญ่ มีความงดงามมากเช่นกัน
 • มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในวัดใหญ่ ซึ่งมีโบราณวัตถุมากมาย
 • พระราชวังจันทน์ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งอนาคตกำลังจะถุกขุดเพิ่มเติม เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานต่อไป
 • มีร้านค้ามากมายในวัดใหญ่ จำหน่าย ของที่ระลึกและของฝากมากมาย
 • เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ ที่สุด ประดิษฐานอยู่บนเขาสมอ แครง
 • ห้วยน้ำเค็ม เป็นแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่อง เที่ยวใหม่ของพิษณุโลก อยู่ทางเหนือของพิษณุโลก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑
 • มีเทศกาลอาหารปีละ ๒ ครั้ง ณ สวนชมน่าน ริมแม่น้ำน่าน ในเดือนธันวาคมและเมษายน
 • น้ำตกแก่งโสภาเป็นน้ำตกที่ สวยงามที่สุดในพิษณุโลก
 • นักท่องเที่ยวมักเล่นน้ำที่น้ำตก แก่งโสภาเพราะมีร้านอาหารและ ที่พักด้วย
 • น้ำตกชาติตระการมีทั้งหมด ๗ ชั้น

 

 

  Free counter and web stats