พิษณุโลก

แผนที่ที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก

เขตภูเขา

เขตภูเขา

เขตที่ราบเกษตรกรรม

เขตที่ราบเกษตรกรรม

Geography, Climate, Population ภูมิประเทศ,ภูมิอากาศ,ประชากร

ภูมิประเทศ

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๘๑๕.๘๕๔ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ มาทางเหนือประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตรพิษณุโลกมีความเหมาะสม ทางด้านภูมิศาสตร์และการปกครองเพราะเป็นศูนย์กลางของ ภูมิภาคนี้โดยด้านเหนือติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ทางใต้ติดกับจังหวัด พิจิตร ด้านตะวันออกติดกับจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ และทางตะวันตกติดกับจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

พิษณุโลก ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นภูเขาและเทือกเขาประมาณ ๑ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบ ส่วนของภูเขามีความสูงในระดับปานกลางถึงสูงมาก จุดที่สูงที่สุด คือ ภูสอยดาว ( ๒,๑๐๒ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ) และภูหินร่องกล้า ( ๑,๖๑๗ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ) ดังนั้นส่วนนี้จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ และมีน้ำตกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ที่ราบมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำน่าน และ แม่น้ำแควน้อย จึงเป็นที่มาของชื่อจังหวัดเดิม คือ เมืองสองแคว ที่ราบนี้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ตั้ง ของแหล่งค้าขายที่สำคัญด้วย

Back to top

  • พิษณุโลกตั้งอยู่ที่ละติจูด 16.78 เหนือ ลองติจูด 100.20 ตะวันออกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 44 เมตร / 144 ฟุต
  • ช่วงที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยว คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน
  • ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี ประมาณ1400.8 มิลลิเมตร
  • มีป่าไม้หลายชนิดในพิษณุโลก เช่นป่าสนเขาชนภูเขาสูง
  • พิษณุโลกมีอัตราการเกิดประมาณ 1 เปอร์เซนต์ของประชากร ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
 
 
  Free counter and web stats