อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี

 

กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา

History ประวัติศาสตร์

ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของ ประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า ๖๐๐ ปีมาแล้ว แต่ว่า ชุมชนเมืองพิษณุโลกจริงๆแล้วนั้น มีอายุเก่าแก่ถึง ๒๐๐๐-๔๐๐๐ ปี นอกจากนี้ยังมีการค้นพบขวานหินโบราณมากมายซึ่งถูกสร้างในสมัย ยุคหินและยังมีปรางค์ที่ถูกสร้างก่อนสมัยสุโขทัยอีกด้วย

สมัยกรุงสุโขทัย ( พ.ศ.๑๗๘๑-๑๙๒๑ )

ในสมัยสุโขทัย พิษณุโลกเป็นเมืองที่สำคัญมาก ซึ่งปกครองโดยพระบรมวงศานุวงศ์ที่สำคัญ เพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรอยุธยาที่กำลังสร้าง อาณาจักรในเวลาเดียวกัน

สมัยกรุงศรีอยุธยา ( พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐ )

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พิษณุโลกเป็นเมืองที่สำคัญมากขึ้น โดยกษัตริย์จะส่งพระราชโอรสมาปกครอง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปกครองพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงถึง ๒๕ ปี ( พ.ศ.๒๐๐๖-๒๐๓๐) เพื่อที่จะป้องกันการรุกรานจากอาณาจักรล้านนา นอกจากนี้ พิษณุโลกยังเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ( ๒๑๓๓-๒๑๔๘ ) พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพกรุงศรีอยุธยาจากพม่าในปี พ.ศ.๒๑๒๗

สมัยกรุงธนบุรี ( พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕ )

หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปีพ.ศ.๒๓๑๐ มีก๊กต่างๆ เกิดขึ้นหลายแห่ง ก๊กพิษณุโลกก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ว่าในที่สุดก๊กของพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมอาณาจักรได้สำเร็จและตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในเวลานั้นพิษณุโลกเป็นเมืองสำคัญอักครั้งหนึ่ง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ( พ.ศ.๒๓๒๕ - ปัจจุบัน )

ภายหลังช่วงเวลาอันสั้นของอาณาจักรธนบุรี รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงสถานปนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ( พ.ศ.๒๔๑๐-๒๔๕๓ ) ทรงตั้งให้พิษณุโลกเป็นเมืองหลักในมณฑลพิษณุโลก หลังจากการยกเลิกระบบมณฑลแล้วพิษณุโลกก็มีฐานะเป็นจังหวัด เรื่อยมา ในปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก,อำเภอวังทอง,อำเภอพรหมพิราม, อำเภอบางระกำ,อำเภอนครไทย,อำเภอชาติตระการ, อำเภอบางกระทุ่ม,อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอเนินมะปราง

Back to top

  • พิษณุโลกเคยเป็นเมืองหลวง ๒๕ ปีในสมัยอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๐๐๖-๒๐๓๐
  • พิษณุโลกเป็นสถานที่ พระราชสมภพของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
  • พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ตลอดมาในอดีต
  • พระพุทธชินราชมพุทธลักษณะ งดงามที่สุดในประเทศไทย
  • ชุมชนโบราณของเมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่วัดจุฬามณี ทางใต้ของตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร
  • ตัวเมืองในปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ ใกล้วัดใหญ่
  • มีกำแพงเมืองหลายแห่งในอดีต แต่ว่าถูกทำลายในต้น กรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่า ไม่ต้องการให้เป็นแหล่ง ซ่องสุมของข้าศึก
  • พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความสำคัญ เพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างหลาย อาณาจักรจึงมีชัยภูมิที่ดี ต่อการตั้งค่ายสู้รบ
  • พิษณุโลกในปัจจุบันมีอายุ กว่า ๖๔๐ ปีแล้ว ซึ่งใกล้เคียงกับเชียงใหม่ และสุโขทัย
 
 
  Free counter and web stats